İPTAL & İADE

  • Satın alınan hizmet/ürün, eksiksiz ve önceden belirtilen niteliklere uygun olarak sunulmaktadır. Hizmetin satın alınmasıyla ifa süreci başlamış olacaktır. Bu kapsamda hizmet ancak sunulmaya başlanmamışsa alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir. Co-Founder.Work’un Alıcı için işlemlere başlaması halinde hizmetin sunulmaya başlandığı kabul edilir ve bu kapsamda iptali veya iadesi istenemez.
  • Satın alınan hizmetinin sunulmasının imkansızlaşması durumunda, Co-Founder.Work bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde yazılı olarak Alıcı’ya bildirmek zorundadır. 14 (ondört) iş günü içerisinde de kullanılmayan bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.
  • Alıcı, satın aldığı hizmetin/ürünün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Co-Founder.Work’ün hizmeti yerine getirme yükümlülüğü sona erer.
  • Co-Founder.Work’ün öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve hizmet süresinde sunulamaz ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, hizmetin benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek hizmetin ertelenmesini talep edebilir.
  • Alıcı, satın aldığı hizmeti satın aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Co-Founder.Work’ün iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Ancak satış sözleşmesine konu olan ürün veya hizmetlerin cayma hakkının istisnasını oluşturan ürün veya hizmetlerden olmaması durumunda Alıcı cayma hakkını kullanabilecektir.
  • Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde Co-Founder.Work’e iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün burada düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.
  • Kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen hizmet faturası, (iade edilmek istenen hizmetin faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
  • Co-Founder.Work; cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde harcanmayan bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.
  • Alıcı, sitemiz üzerinden kredi kartları ile, her türlü kredi kartımıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilir. Online ödemelerde sipariş sonunda Alıcı’nın kredi kartından tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

Taraflar karşılıklı olarak iki (2) sayfa dokuz (9) maddeden ibaret iş bu metnin taraflar arasındaki ……………… ..tarihli Hizmet Sözleşmesi’ni eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu beyan kabul ve taahhüt ederler.


HİZMET VEREN

Co-Founder.Work
HİZMET ALAN

...............